COOKIES-01

PRYWATNOŚĆ   Szanuje prawo do prywatności naszych klientów i odwiedzających nas w internecie. Niniejsze zasady prywatności informują o naszych praktykach internetowych, o praktykach dotyczących zbierania, przechowywania, przetwarzania, transferu i wykorzystania danych osobowych oraz o dostępnych opcjach odnośnie zbierania i wykorzystania tych danych osobowych. Każdy, kto udziela swoich danych osobowych dla smi.wlodawa.eu za pośrednictwem tej witryny internetowej lub w innym sposób, tym samym zgadza się, że te dane będą traktowane w sposób opisany w niniejszych zasadach. Jakie dane osobowe zbieramy i w jaki sposób: Nasz serwer internetowy automatycznie rozpoznaje i przechowuje adres IP (adres internetowy komputera odwiedzającego), aby stwierdzić, które strony naszej witryny są odwiedzane i ile czasu spędza tam każdy odwiedzający. Te informacje pomagają nam uzyskać lepsze rozpoznanie preferencji osób odwiedzających nasze witryny i dzięki temu ulepszyć je oraz zwiększyć ich użyteczność. Komputer udziela tych informacji za każdym razem podczas logowania, jeżeli użytkownik nie uruchomił ich blokowania, jak to można zrobić w niektórych przeglądarkach. Wprawdzie na ogół nie żądamy od osób odwiedzających naszą witrynę podawania swoich danych osobowych umożliwiających ich rozpoznanie, jednak niekiedy możemy poprosić o podanie nam informacji takich jak adres email, imię i nazwisko, numer telefonu,lub powtarzalny identyfikator (taki jak nazwa użytkownika i hasło), związanych z pozwalającymi na identyfikację danymi osobowymi, aby umożliwić zakup i zarejestrowanie produktu, udzielenie pomocy technicznej, korespondencję z nami, udział w ankietach elektronicznych, zapis do komunikatów lub biuletynu wysyłanych na adres email . Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Nie zbieramy ani nie wykorzystujemy danych osobowych do żadnych innych celów nie informując o tym uprzednio chyba, że jesteśmy do tego zobowiązani lub jeśli zezwala nam na to miejscowe prawo. Nie wymagamy podawania nam danych osobowych o delikatnym charakterze (takich jak informacje o zdrowiu, przekonaniach politycznych czy religijnych, karalności, orientacji seksualnej) i prosimy o niepodawanie nam takich informacji. Wszelkie dane udzielane nam dobrowolnie będą wykorzystywane zgodnie z niniejszymi zasadami. Możemy także korzystać z danych osobowych w celu spełnienia wymogów prawnych, aby bronić się przed pozwami w ramach przepisów prawa lub wówczas, gdy jest to niezbędne dla uznanych celów i potrzeb zawodowych smi.wlodawa.eu , a wówczas podejmujemy kroki, aby ochronić prawa osób udzielających nam informacji i zapewnić, że są one wykorzystywane w sposób bezstronny, zgodny z prawem i proporcjonalny do okoliczności. Cookies: Podobnie jak w przypadku wielu witryn internetowych, korzystamy ze standardowej technologii, tzw. „cookies”, aby gromadzić informacje o osobach odwiedzających i korzystających z naszej witryny w celu zapewnienia im lepszej obsługi, ponieważ w ten sposób stwierdzamy, które strony naszej witryny budzą największe zainteresowanie, jak też rozpoznajemy osoby, które odwiedzają nas wielokrotnie. Nie pragniemy ani nie zamierzamy naruszać prywatności osób odwiedzających naszą witrynę. Większość przeglądarek pozwala na usuwanie cookies z twardego dysku komputera, blokowanie ich przyjmowania lub otrzymywanie ostrzeżeń zanim cookies zostaną zapisane. Można ustawić przeglądarkę tak, aby zawiadamiała o otrzymywanych cookies, co umożliwia na ich odrzucenie lub przyjęcie. Cookies mogą być także wykorzystywane przez niezależne firmy reklamowe, które umieszczają ogłoszenia na naszej witrynie i kontrolują ich wyświetlanie. Firmy reklamowe mogą używać cookies, aby zbierać dane inne niż dane osobowe umożliwiające identyfikację. Reklamodawcy wykorzystują te informacje, aby odpowiednio kierować reklamy i mierzyć ich skuteczność Co robimy z danymi osobowymi: Udostępnione dane osobowe mogą być wykorzystane do celu wspierania obsługi klienta przez smi.wlodawa.eu . Chcemy dzięki temu dostosować naszą witrynę oraz ogólnie działalność spółki do potrzeb klienta. Jeżeli nie otrzymamy innych instrukcji (opisanych poniżej), będziemy wysyłać informacje o ulepszeniach naszych produktów, specjalnych ofertach i nowych produktach oraz usługach smi.wlodawa.eu , które naszym zdaniem mogą być interesujące dla państwa. smi.wlodawa.eu będą wysyłać te bezpośrednio adresowane komunikaty. Aby tych komunikatów nie otrzymywać, należy nas o tym poinformować podczas podawania swoich danych osobowych. Można też w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania w przyszłości komunikatów zwracając się do smi.wlodawa.eu ; poniżej opisujemy jak to zrobić. W zakresie dopuszczalnym przez prawo podawane nam dane osobowe mogą być udostępniane lub przekazywane osobom należącym do smi.wlodawa.eu . Spis osób prawnych należących do smi.wlodawa.eu (oraz adresy ich zarejestrowanych biur), które mogą otrzymywać takie dane w tych krajach i które uzyskają kontrolę nad danymi można znaleźć pod adresem smi.wlodawa.eu/kontakt/. smi.wlodawa.eu otrzymujące dane osobowe będą z nich korzystać zgodnie z niniejszymi zasadami prywatności. smi.wlodawa.eu nie udostępni danych osobowych żadnej organizacji zewnętrznej w celach marketingowych lub akwizycyjnych bez zgody osób, które ich udzieliły. Dane osobowe mogą być ujawniane osobom postronnym, gdy mamy obowiązek prawny lub gdy prawo zezwala na ich udzielenie, na przykład w odpowiedzi na żądanie urzędu państwowego lub w związku z postępowaniem sądowym. Jeżeli nastąpi fuzja lub jeśli dowolny członek smi.wlodawa.eu zostanie przejęty przez inne przedsiębiorstwo (lub nawiąże rokowania w tej sprawie), możemy udostępnić dane osobowe takiemu przedsiębiorstwu i jego doradcom, lecz w takim przypadku zapewnimy, że będą podjęte kroki w celu dalszej ochrony praw podmiotów danych.   Zapytania – prawa podmiotów danych osobowych:

Pytania lub obawy dotyczące zasad i praktyk smi.wlodawa.eu odnośnie postępowania z otrzymywanymi za pośrednictwem tej witryny danymi osobowymi prosimy kierować pod adresem pawellobacz@wp.pl

. Można także skontaktować się z placówką smi.wlodawa.eu , której udzielone zostały dane osobowe w sprawie konkretnego zastosowania lub sposobu traktowania danych przez tę placówkę. Adresy wszystkich placówek smi.wlodawa.eu można znaleźć na stronie internetowej smi.wlodawa.eu/kontakt/. Aby umożliwić nam szybszą obsługę, prosimy kierować pytania w miarę możności w języku polskim i poinformować nas, z jakiego kraju następuje zgłoszenie, wraz z określeniem marki i modelu produktu. W związku z powyższym prosimy także pamiętać, co następuje:

 1. Każdy ma prawo uzyskać potwierdzenie, czy jego dane osobowe są czy też nie są przetwarzane.

 2. Każdy ma prawo dowiedzieć się:

  1. skąd pochodzą jego dane osobowe;

  2. w jakim celu i w jaki sposób są one przetwarzane;

  3. kto je kontroluje;

  4. komu konkretnie i jakim kategoriom osób fizycznych lub prawnych dane osobowe mogą zostać udzielone.

 3. Każdy ma prawo do uzyskania:

  1. aktualizacji, poprawienia lub zintegrowania swoich danych;

  2. usunięcia, anonimizacji lub zablokowania swoich danych, jeżeli są przetwarzane niezgodnie z prawem.

 1. Każdy ma prawo zgłaszać całościowe lub częściowe zastrzeżenia:

  1. do przetwarzania swoich danych osobowych nawet jeżeli odbywa się to zgodnie z celami ich gromadzenia, jeżeli istnieją po temu podstawy;

  2. do przetwarzania swoich danych osobowych, o ile odbywa się to w celu wysyłania materiałów reklamowych lub bezpośredniej sprzedaży albo też w ramach ankiet handlowych lub marketingowych.

Witryny internetowe połączone odsyłaczami: Inne witryny, do których prowadzą odsyłacze z naszej strony lub które zawierają odsyłacze do naszej strony, mogą mieć inne zasady. smi.wlodawa.eu nie udostępnia danych osobowych tym witrynom ani nie odpowiada za znajdujące się w nich informacje i treści. Zachęcamy do zapoznawania się z zasadami prywatności ogłaszanymi na tych stronach. Acer nie przyjmuje odpowiedzialności za informacje podawane na stronach internetowych kontrolowanych przez niezależne osoby prawne i fizyczne. Środki bezpieczeństwa: Chronimy udostępniane nam dane osobowe. W smi.wlodawa.eu dostęp do danych osobowych mają tylko osoby, którym to jest potrzebne do wykonywania ich pracy. Ponadto kierujemy się zasadą nienaruszalności danych osobowych będących w naszym posiadaniu. Aby zapobiec naruszeniom bezpieczeństwa, smi.wlodawa.eu gromadzi i przechowuje wszelkie dane osobowe odrębnie od tej witryny, bez połączenia z Internetem ani z żadną inną siecią. Ponadto smi.wlodawa.eu wykorzystuje wiele różnych technik bezpieczeństwa, takich jak SET lub standardowe w branży szyfrowanie metodą SSL [ang. Secure Socket Layer] podczas transmisji danych z kart kredytowych lub ilekroć dane osobowe są wymagane na wszystkich stronach witryny, w celu ich ochrony przed dostępem bez upoważnienia przez użytkowników, jednakże nie gwarantujemy doskonałości bezpieczeństwa Internetu. Odmowa zezwolenia na wykorzystywanie swoich danych osobowych: Można w każdej chwili odmówić zezwolenia na wykorzystywanie swoich danych osobowych kontaktując się z smi.wlodawa.eu (patrz niżej). W takim przypadku usuniemy dane osobowe z naszej bazy (naszych baz) danych w najkrótszym możliwym czasie. Wytyczne dotyczące dzieci: smi.wlodawa.eu NIE będzie świadomie zbierał elektronicznych informacji kontaktowych od dzieci lub osób niepełnoletnich (zgodnie z miejscowymi wymaganiami), a ilekroć dowiemy się, że posiadamy dane osobowe dziecka lub osoby niepełnoletniej, usuniemy je z naszych systemów. smi.wlodawa.eu zachęca rodziców i opiekunów do spędzania czasu z dziećmi w Internecie i do udziału w ich czynnościach internetowych. Dzieci i osoby niepełnoletnie mają prawo korzystać z naszych usług związanych z transakcjami elektronicznymi TYLKO jeżeli rodzic lub opiekun zgodzi się na to i zapłaci za transakcję lub też w zakresie dozwolonym przez prawo. Dzieci i osoby niepełnoletnie muszą uzyskać zezwolenie rodziców lub opiekunów na dokonywanie transakcji na tej witrynie internetowej. Wykorzystywanie i ujawnianie anonimowych informacji zbiorczych: smi.wlodawa.eu może także gromadzić, łączyć w zbiory i utrzymywać anonimowe informacje o swoich klientach i o osobach odwiedzających naszą witrynę internetową, dotyczące sposobów spędzania wolnego czasu, zainteresowań, typowych zakupów i tym podobnych. Te dane mogą zostać następnie wykorzystane w celu dostosowania treści witryny i reklam smi.wlodawa.eu do potrzeb i oczekiwań odwiedzających ją osób. Ponadto smi.wlodawa.eu może także udostępniać reklamodawcom, partnerom handlowych, sponsorom i innym osobom postronnym takie zbiorcze informacje na temat odwiedzających nas osób w celu poinformowania ich np. o procentach odwiedzających nas mężczyzn i kobiet czy też osób w różnych przedziałach wiekowych. Wykorzystanie jest podporządkowane zasadom; zmiany zasad prywatności: Wykorzystywanie wszelkich zgromadzonych informacji podlega warunkom niniejszych zasad. smi.wlodawa.eu zastrzega sobie prawo do zmiany tych zasad w dowolnym czasie i dlatego zachęcamy do sprawdzania ich aktualności w naszych witrynach. Zmiany zasad prywatności wchodzą w życie z chwilą ich ogłoszenia na naszych witrynach internetowych. Ostatnia aktualizacja nastąpiła w maju 2009 r. Pytania:

Wszelkie pytania i uwagi dotyczące niniejszych zasad prywatności smi.wlodawa.eu lub naszej witryny internetowej prosimy zgłaszać pod adresem: pawellobacz@wp.pl

  . Aby umożliwić nam szybszą obsługę, prosimy kierować pytania w miarę możności w języku polskim i poinformować nas, z jakiego kraju następuje zgłoszenie, wraz z określeniem marki i modelu produktu. Czym są pliki Cookie Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Polityka plików Cookie

 1. W związku z udostępnianiem zawartości serwisu internetowego stosuje się  tzw. cookies

To jest informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. W niniejszym dokumencie, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych serwisów internetowych. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 1. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 2. W ramach serwisu internetowego możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:

 3. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika.

 1. dostosowania zawartości stron serwisu internetowego do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,

 2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,

 3. utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,

 4. dostarczania użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

 1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,

 2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,

 3. pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu,

 4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.,

 5. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

 1. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania.

Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.

 1. Pliki cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego, a następnie wykorzystywane przez współpracujących z serwisem reklamodawców, firmy badawcze oraz dostawców aplikacji multimedialnych.

JAK WYŁĄCZYĆ CIASTECZKA

Jeśli korzystasz z urządzenia przenośnego (telefon, smartfon, tablet), zapoznaj się z opcjami dotyczącymi ochrony prywatności w dokumentacji na stronie internetowej producenta Twojego urządzenia.

 

 

 

Podajemy do informacji, iż Inspektorem Danych Osobowych w Szkole Muzycznej I stopnia we Włodawie jest Mariusz Hałasa, kontakt: inspektor@cbi24.pl.

 

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że:

1)Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Muzyczna I stopnia we Włodawie, 22-200 Włodawa ul. Szkolna 7, tel. 508 590 265; e-mail: smi@wlodawa.eu

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym mogą się Państwo kontaktować poprzez adres e-mail: inspektor@cbi24.pl we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z tym przetwarzaniem danych

3) Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, *lub zawartych umów, na podstawie udzielonej zgody.

4)  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:

 1. a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze    
  b) realizacji umów zawartych z kontrahentami;
  c) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.*

5) W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają
z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
b) *inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z kontrahentami, przetwarzają dane osobowe

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

6)  W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

 1. a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
  b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
  c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
  –  dane nie są już niezbędne do celów, dla których dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
  –  osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
  –  osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
  –  dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
  –  dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
 2. d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
  –    osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
  –    przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
  –    Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
  –    osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
  e) prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
  –    przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,
  –    przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
  f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
  –    zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
  –    przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.

7) W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny. (*pozostawiamy jeśli dane są przetwarzane na podstawie zgody).
8) W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem. (*pozostawiamy jeśli dane są przetwarzane na podstawie zgody).

9) W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

10) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

11) Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

                                                                      

 

 

Regulamin monitoringu w Szkole Muzycznej I stopnia we Włodawie:

 

Klauzula monitoringu:

©2024 SMI Włodawa . [wp-svg-icons icon="cog" wrap="i"]

Zaloguj się używając swojego loginu i hasła

Nie pamiętasz hasła ?