Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Pubilcznej Szkoły Muzycznej I stopnia we Włodawie

Szkoła Muzyczna I stopnia we Włodawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Pubilcznej Szkoły Muzycznej I stopnia we Włodawie.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
 •  
 • W stosunku do w/w strony przeprowadzono samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych. W tym celu w dniu 29.03.2024r. skorzystano z dostępnych narzędzi do oceny strony: Stwierdzono, iż
 •  
 •  
 • strona internetowa www.smi.wlodawa.eu przeszła badanie pozytywnie
 • Niezgodności dotyczą:
 • 1.1.1 – Zawiera treści nietekstowe
 • 2.4.6 – Brak czytelnych niektórych nagłówków lub etykiet
 • 3.2.2 – Brak zrozumiałości podczas wprowadzania niektórych danych
 • 3.3.2 – Brak etykiet lub instrukcji
 • 4.1.1 – Brak częściowo parsowania
 • 4.1.2 – Brak częściowej kompatybilności z nazwą, rolą lub wartością
 •  
 • Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Paweł Łobacz.
 • E-mail: pawellobacz@wp.pl
 • Telefon: 519 088 992

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektora Szkoły Muzycznej I stopnia we Włodawie
 • Adres: ul. Szkolna 7, 22-200 Włodawa
 • E-mail: smi@wlodawa.eu
 • Telefon: 508 590 265

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Wejście główne do budynku znajduje się od strony ul. Szkolnej.
Wejście jest wyposażone w pochylnię ułożoną z kostki brukowej umożliwiającą wjazd osób na wózkach inwalidzkich.
Pozostałe wejścia do budynku nie posiadają ułatwień dla osób z niepełnosprawnością.
Korytarz główny znajduje się na półpiętrze, natomiast schody prowadzące od wejścia głównego do korytarza głównego są wyposażone w windę z platformą inwalidzką.
Na korytarzu głównym znajduje się łazienka dla osób niepełnosprawnych. Szerokość korytarzy i drzwi do pomieszczeń spełniają normy dostępności dla osób z niepełnosprawnością.
Na przeciwko wejścia głównego, w pasie jezdnym, znajduje się 1 stanowisko parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
Budynek nie zawiera ograniczeń wstępu z psem asystującym.

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

©2024 SMI Włodawa . [wp-svg-icons icon="cog" wrap="i"]

Zaloguj się używając swojego loginu i hasła

Nie pamiętasz hasła ?