Z serdecznością przekazujemy informację, iż w sekretariacie szkoły są już wyniki przesłuchań kandydatów. Informację można uzyskać dzwoniąc na numer szkoły 508590265 lub osobiście w czasie pracy sekretariatu: Pon – 12-20, wt-piąt – 7.30-15.30. Wszystkim gratulujemy i do zobaczenia.

Z nami rozwiniesz skrzydła

Szkoła Muzyczna I stopnia we Włodawie rozpoczęła działalność 1 września 2015

Jest publiczną szkołą artystyczną jedyną tego typu w mieście dającą podstawy wykształcenia muzycznego i przygotowującą do dalszego kształcenia w szkole muzycznej II stopnia lub wyższej.

2.247

UŻYTKOWNIKÓW ONLINE

362

ZAINTERESOWANYCH GRUP

43.815

STWORZONYCH TEMATÓW

Dołącz do nas już dziś i dziel to samo doświadczenie z największą liczbą najszczęśliwszych użytkowników na całym świecie

O NAS

Organem założycielskim i prowadzącym Szkołę jest Gmina Miejska Włodawa. Nadzór pedagogiczny nad Szkołą sprawuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego za pośrednictwem Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie.

Organem założycielskim i prowadzącym Szkołę jest Gmina Miejska Włodawa.

Herb

Nadzór pedagogiczny nad Szkołą sprawuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego za pośrednictwem Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

W szkole prowadzone są zajęcia indywidualne i grupowe. Obecnie prowadzimy naukę na 4 instrumentach: flet, skrzypce, akordeon i fortepian. Od przyszłego roku szkolnego oferta zostanie rozszerzona o klasy instrumentalne saksofonu i perkusji.

Oprócz zajęć indywidualnych odbywają się także zajęcia grupowe : rytmika z kształceniem słuchu i zespół rytmiczny oraz podstawy kształcenia słuchu i zespół wokalny. Rytmika to podstawowe zajęcia rozwijające umiejętności psychomotoryczne dzieci, a podstawy kształcenia słuchu to przedmiot wprowadzający uczniów rozpoczynających edukację w szkole muzycznej do realizacji zadań takich jak: czytanie nut głosem, wyrażanie swoich emocji przez improwizację, śpiew, posługiwanie się w praktyce muzycznej przyswojonymi wiadomościami, wyobraźnią i pamięcią muzyczną.

Naszą kadrą stanowią wykwalifikowani nauczyciele, absolwenci Akademii Muzycznych, zapewniający uczniom wysoki poziom nauczania.

Zadaniem Szkoły Muzycznej I stopnia we Włodawie jest:

 • rozbudzanie zamiłowania ucznia do muzyki i jego zainteresowania nauką gry na instrumencie;
 • rozwijanie zainteresowań i uzdolnień ucznia, kształtowanie jego wrażliwości estetycznej, wyobraźni oraz poczucia piękna;
 • opanowanie przez ucznia techniczno-wykonawczych podstaw gry na instrumencie;
 • kształcenie u ucznia umiejętności organizowania samodzielnej pracy nad wyznaczonymi zadaniami;
 • wdrażanie ucznia do systematycznego ćwiczenia na instrumencie, kształtowanie umiejętności ćwiczenia efektywnego oraz samodzielnego przygotowania łatwych utworów;
 • przygotowanie ucznia do występów publicznych;
 • przygotowanie ucznia do aktywnego uczestnictwa w różnych formach życia artystycznego, w tym jako solisty i kameralisty w muzykowaniu zespołowym;
 • prezentacja osiągnięć uczniów;
 • przygotowanie absolwenta do podjęcia nauki na drugim etapie edukacyjnym.

Szkoła dysponuje salami dydaktycznymi przystosowanymi do indywidualnej gry na instrumentach do wytłumienia których zastosowano nowoczesne materiały akustyczne.

Podajemy do informacji, iż Inspektorem Danych Osobowych w Szkole Muzycznej I stopnia we Włodawie jest Janusz Krzewiński, kontakt: inspektor@cbi24.pl.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Muzyczna I stopnia we Włodawie
  adres Szkolna 7, 22-200 Włodawa, tel.:508 590 265, adres e-mail.: smi@wlodawa.eu
 • W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl
 • Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.
 • Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 • Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia.
 • Odbiorcą Pani/Pana danych będą podmioty upoważnione na mocy przepisów prawa.
 • Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

 – dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także – w przypadkach przewidzianych prawem – prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.

– wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się
 z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

                                                                      

 

 

©2019 SMI Włodawa .

lub

Zaloguj się używając swojego loginu i hasła

lub     

Nie pamiętasz hasła ?

lub

Create Account